เวลาทำการ Mon-Fri 9.00 am - 5.00 pm

แพ็กเกจสุดหรู พัทยา 2 วัน 1 คืน โรงแรม+ตั๋วเครื่องบิน “WE-Hilton, Smile vacation”

April 9, 2021 | by All Smile Service l ทัวร์ไต้หวัน ทัวร์ญีปุ่น ทัวร์เกาหลี ทัวร์ยุโรป

แพ็กเกจรวม -ที่พัก 1 คืน พร้อมอาหารเช้า -ตั่วเครื่องบินสายการบินไทยสมายล์ (WE)
ราคาเริ่มต้น: 3,990.-


Day 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ–พัทยา– หาดพัทยา


เช้า

 • เวลาโดยประมาณ 08.00-10.30 น. เครื่องออกเดินทางจากจังหวัดที่ท่านเดินทาง โดยสายการบิน Thai Smile (ท่านสามารถเช็คเที่ยวบิน ได้กับเจ้าหน้าที่ แพ็กเกจรองรับจังหวัด เชียงใหม่, เชียงราย, น่าน, ขอนแก่น, อุบลราชธานี, อุดรธานี, เลย, นครพนม, ภูเก็ต, กระบี่, สุราษฎร์ธานี, นครศรีธรรมราช, หาดใหญ่, นราธิวาส)
 • เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ
 • เดินทางสู่ พัทยา เมืองชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของประเทศ มีชายหาดสวยงามเป็นที่รู้จักในหมู่นักท่องเที่ยว ในปัจจุบันนี้พัทยารายล้อมไปด้วยโรงแรมรีสอร์ท คอนโดสูง ห้างสรรพสินค้า บาร์คาบาเร่ต์ และคลับที่เปิดตลอด 24 ชั่วโมง เปรียบเป็นสวรรค์บนดินในหมู่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ (ไม่รวมค่ารถโดยสารสู่พัทยา กรณีที่ต้องการรถเดินทางส่วนตัวสามารถติดต่อทางบริษัทได้)

กลางวัน

 • อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

บ่าย

 • นำท่านเข้าพัก ณ โรงแรม Hilton Pattaya ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย เช่น เล่นน้ำทะเลชายหาดพัทยาหน้าโรงแรม และเดินช้อปปิ้งศูนย์การค้าบริเวณโรงแรม
 • อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย


Day 2 : พัทยา-กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ


เช้า

 • รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
 • อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

กลางวัน

 • อิสระรับประทานอาหารกลางวัน
 • สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางกลับสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ
 • (ไม่รวมค่ารถโดยสารสู่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีที่ต้องการรถเดินทางส่วนตัวสามารถติดต่อทางบริษัทได้)
 • เดินทางกลับสู่จังหวัดของท่าน โดยสายการบิน Thai Smile (ท่านสามารถเช็คเที่ยวบิน ได้กับเจ้าหน้าที่)

ประเภทห้องราคาแพ็กเกจ
(บาท/ท่าน)
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม
(ท่าน/คืน)
ราคาพักเพิ่ม
(ห้องคู่ ห้อง/คืน)
ราคาพักเพิ่ม
(ห้อง3ท่าน
ห้อง/คืน)
Deluxe Ocean View
(พักห้องล่ะ 2-3 ท่าน)
3,990.-1,950.-3,900.-5,900.-

หมายเหตุ (กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อ)

 • รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง
 • ราคาข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากตั่วเครื่องบินและที่พักเป็นราคาโปรโมชั่น กรุณาตรวจสอบที่นั่งว่างกับเจ้าหน้าที่ก่อนทำการจองทุกครั้ง
 • กรุณาปฏิบัตรตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว
 • กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 14 วัน
 • กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าบัตรโดยสารชั้นประหยัดสายการบินไทยสมายล์
 • ค่าโรงแรมที่พัก 1 คืน ตามที่ระบุในรายการ (พักได้ 2 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า 1 มื้อ/ กรณีพักเดี่ยวมีค่าใช้จ่ายเพิ่มกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการทัวร์นี้ไม่รวม

 • ค่ารถรับ-ส่งจากสนามบินสุวรรณภูมิ – พัทยา
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)
 • ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
 • ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น) (กรณีต้องการ รบกวนแจ้งก่อนทำการชำระเงิน)

การจองทัวร์และสำรองที่นั่ง

 • กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง สำหรับออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน
 • ชำระค่าทัวร์ เพื่อเป็นการยืนยันการจองจึงจะถือว่าได้ทำการสำรองที่นั่งเสร็จสมบูรณ์ โดยการโอนเงินเข้าทางธนาคารของบริษัทฯ ดังรายละเอียด
 • กรุณาส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 7 วัน เพื่อใช้สำหรับการทำเอกสารประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง

 การยกเลิกการเดินทาง

 • เมื่อท่านตกลงชำระค่าทัวร์กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ   เงื่อนไขและข้อตกลงทั้งหมดทุกข้อแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ในทุกกรณี

กรอกรายละเอียดทริปของคุณ

Thank you for your Information. The officer will contact you back.

ติดต่อทาง Line

 • AllSmileService
  @allsmile

ให้เราช่วยเหลือคุณ
08-1414-9944
จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 17.30 น.